Uwaga Konkurs!

logo

Ogłaszam z wielką radością, że konkurs wygrała: ANIA RANIZOWSKA takim oto konkursowym zgłoszeniem:

A oto historia:

Jeśli chcecie usłyszeć jej historię, przyłóżcie bransoletkę „Shell Cut” do ucha. Od kiedy syrena stała się człowiekiem, zapomniała swoją historię. Więc teraz nosi bransoletę „Shell Cut”, by nigdy nie zapomnieć, że była kiedyś syreną. Nigdy nie zapominajcie, kim i skąd jesteście!

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w zabawie i solennie obiecuję, że konkursów będzie więcej i częściej! :-)

—————————————————————————————————————————————————————-

Mili moi! :-)

Z okazji wprowadzenia nowej nazwy i nowego logo mojej marki: HERSTORY Design ogłaszam niniejszym Wielki Konkurs z Nagrodami!!!

Zamierzam Wam rozdać całe mnóstwo przepięknych bransolet z najnowszych kolekcji, a ile ich będzie – to zależy wyłącznie od Was! Każda osoba która weźmie udział w konkursie zwiększa ilość nagród w puli!

Aby wziąć udział w konkursie opowiedz „JAKĄ HISTORIĘ OPOWIADA BIŻUTERIA HERSTORY” i umieść ją:

 • albo w komentarzu do niniejszego postu (wtedy pamiętaj aby zostawić swój adres mailowy, żeby można było się z Tobą skontaktować)
 • albo przyślij mailem na adres: uwielbiam@cojanarobilam.pl

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie facebookowi fani „Co ja narobiłam?”. Każde 20 kolejnych zgłoszeń konkursowych powiększa pulę nagród o kolejną bransoletkę, zatem aby zwiększyć swoje szanse – powiadom o konkursie swoich przyjaciół!

Konkurs trwa do 28 lutego i tego dnia ogłoszona zostanie liczba i osoby zwycieżczyń (albo zwycięzców), których wybiorę spośród autorów najbardziej oryginalnych wpisów. Laureaci będą mieli możliwość wybrania sobie nagrody z aktualnych kolekcji bransolet HERSTORY Design.

Charakter konkursowej opowieści, jej obszerność oraz forma jest całkowicie dowolna! Miłej zabawy!

Pełen regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu „jaką historię opowiada biżuteria HERSTORY”

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „jaką historię opowiada biżuteria HERSTORY” (dalej „Konkurs”) jest właściciel sklepu internetowego herstorydesign.com firma Digest Joanna Kępińska z siedzibą w Magdalence, ul. Lipowa 3.
2. Celem Konkursu jest promocja marki HERSTORY Design
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu, jest dołączenie do fanów facebookowego fan page’a „Co ja narobiłam?”. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z udziałem w konkursie.
3. Zgłoszenie konkursowe obejmuje odpowiedź na pytanie konkursowe tj. „jaką historię opowiada biżuteria HERSTORY”. Odpowiedź nie może być obraźliwa, wulgarna, niezgodna z przyjętymi obyczajami; odpowiedź nie może naruszać praw osób trzecich.
4. Uczestnik konkursu może przesłać organizatorowi konkursu odpowiedź na pytanie konkursowe w dwojaki sposób: a) poprzez umieszczenie jej w komentarzu do postu z informacją o konkursie, w tym przypadku należy pozostawić w tymże komentarzu adres e-mail, który posłuży organizatorowi do kontaktu z uczestnikiem w przypadku przyznania mu nagrody; b) poprzez przesłanie swojej odpowiedzi konkursowej na adres e-mail: uwielbiam@cojanarobilam.pl.
5. Każdy użytkownik spełniający warunki zawarte w §2 może brać udział w konkursie codziennie, przez cały okres trwania konkursu określony w §3. pkt. 1.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci za pośrednictwem których użytkownicy biorą udział w konkursie.

§3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 10 lutego 2013 roku od godziny około 23:00 do dnia 28 lutego 2013 roku do godziny 23:59.
2. Zgłoszenia przyjmowane są codziennie od godziny 00:00 do godziny 23:59.
3. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
4. Zwycięzcę wyłania Jury konkursowe. W skład Jury konkursowego wchodzą osoby wskazane przez organizatora.
5. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Odpowiedzi zgłoszonej przez Uczestnika, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z konkursu, jeżeli jego Odpowiedź jest: sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie.
13. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie, decyzję ostateczną podejmuje Organizator. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie Konkursu.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani drogą mailową o zwycięstwie i propozycji nagrody do wyboru. W odpowiedzi na maila z werdyktem zobowiązani są w terminie 72 godzin wysłać wiadomość zwrotną do nadawcy, w której podadzą: wybraną nagrodę, adres pocztowy na jaki należy dostarczyć im nagrodę, numer telefonu (wyłącznie do kontaktu z kurierem). Do sumy 72 godzin liczone są doby dni roboczych.
2. Niepodanie jakichkolwiek danych o których mowa w §4 pkt.1 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
3. Zwycięzca Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4. W przypadkach o którym mowa w §4 pkt. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
6. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
7. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania Poczty Polskiej i kuriera.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn po stronie Uczestnika.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie, o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem.

§5. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Zwycięzcom konkursu zostanie przedstawione co najmniej 5 produktów do wyboru jako nagrody w konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród głównych, w dowolnym zakresie, zatem wszystkie lub tylko część produktów z listy nagród mogą zostać wymieniona na inne. Zwycięzca otrzymuje nagrodę jaką dla siebie wybrał.
4. Organizator zobowiązuje się do przedstawiania na liście nagród do wyboru produkty, których aktualna cena w sklepie wynosi ponad 110 zł. Jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać 759 zł. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody te są zwolnione z obowiązku pobrania i opłacenia podatku dochodowego.
5. Maksymalnie 5 produktów ze sklepu herstorydesign.com zostanie przyznanych jako nagrody.

§6. Kontakt, zgłoszenia o niepoprawności działania aplikacji, reklamacje
1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: info@cojanarobilam.pl.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania listu pocztą kurierską.
3. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców.

§7.Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesioną przez Uczestnika konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich w udzielonej Odpowiedzi konkursowej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika konkursu, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem Zwycięzcy i publikacją wyników.
4. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika konkursu jest ograniczona, nie może wynosić więcej niż wybrana przez niego nagroda.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie trwania Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i godziny publikacji wyników Konkursu.
7. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator.
8. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub siła oraz innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na stronie www.cojanarobilam.pl, link do wpisu zamieści na swoim profilu fan-page na Platformie facebook.
10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.

 

4 thoughts on “Uwaga Konkurs!”

 1. Ann2 pisze:

  Chętnie i dumnie nosilabym takie cudne bransoletke. adakowsk@wp.pl

 2. ChoCherry pisze:

  Biżuteria HERSTORY może opowiadać przeróżne historie – w zależności od tego, jak zostanie wybrana i zestawiona z resztą stylizacji. Wystarczy tylko kierować się emocjami i wybrać to, co aktualnie odwierciedla nasz stan ducha <3

  Monika, moniika.pr@gmail.com

 3. Beata pisze:

  Biżuteria herstory opowiada historię mojej znajomości z Joasią.Joasię inspirują różne rzeczy i tak się stało,że moje bukiety które zamieszczam na swojej stronie stały się inspiracją dla Josi a to kształt wiązanki,a to rodzaj kwiatów,a to nazwa czy kolorystyka kwiatów.I taka to jest moja historia.Często zamieszczając jakiś bukiet zastanawiam się co znów wymyśli Joasia.Gratuluję mnóstwa pomysłów życzę wielu nowych inspiracji także między innymi w moich bukietach.Pozdrawiam Beata

 4. B. pisze:

  A co z wynikami konkursu? Bo przeczytałam, że miały być ogłoszone 28 lutego

Komentarz wpisz tutaj: